Reklama

Reklama

Reality.cz - katalog nemovitostí

Informace pro zadavatele reklamy

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) sjednané dle Obchodního zákoníku v platném znění.
VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2008

1. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují poskytování inzertních služeb v periodikách vydávaných Ing. Radovanem Pešlem (dále jen “vydavatel”). VOP konkretizují a doplňují smlouvu uzavřenou mezi vydavatelem a odběratelem inzertních služeb (dále jen “zadavatel”).

Nedílnou součástí smlouvy o poskytování inzertních služeb je ceník platný v době podpisu smlouvy.

2. Postup při uzavření smlouvy

Inzertní služby (dále jen “inzerce”) se poskytují na základě písemné nebo ústní smlouvy.

Písemná smlouva o inzerci je uzavřena okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

Ústní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení písemné objednávky vydavatelem. Potvrzení objednávky realizuje vydavatel osobně při převzetí na listině, nebo e-mailem či faxem na kontaktech podle zadavatele. Objednávka je vyhotovena ve 2 stejnopisech, smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

Písemná objednávka musí obsahovat veškeré potřebné náležitosti týkající se obou smluvních stran. U zadavatele minimálně v tomto rozsahu: obchodní jméno, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno a funkce osoby jednající jménem zadavatele, jméno a adresu kontaktní osoby, vč. kontaktních údajů pro příjem odpovědí.

Dále musí objednávka obsahovat náležitosti týkající se inzerce, a to minimálně v tomto rozsahu: popis a termín uveřejnění inzerce a způsob předání podkladů.

3. Podklady pro inzerci

Zadavatel je povinen dodat vydavateli všechny podklady potřebné pro zveřejnění inzerce a to nejpozději v termínu uzávěrky příjmu inzerce určeném vydavatelem.

Vydavatel je oprávněn posoudit obsah, formu, velikost a znění inzerce a požádat případně zadavatele o doplnění. V případě, že inzerce odporuje etickým zásadám nebo zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat na zadavateli opravu inzerce.

V případě, že zadavatel trvá na použití neúplných nebo chybných podkladů inzerce, je vydavatel oprávněn odmítnout bez udání důvodu uveřejnění inzerce a odstoupit od smlouvy. Vydavatel neodpovídá za případné škody způsobené zadavateli neuzavřením smlouvy. Veškeré podklady dodané zadavatelem je vydavatel povinen vracet pouze na písemnou žádost zadavatele.

Není-li součástí podkladů inzerce nátisk, neručí vydavatel za správnou kvalitu tisku.

Jestliže zadavatel dodá podklady v jiných rozměrech, než jsou standardní rozměry inzerce, vyhrazuje si vydavatel právo upravit velikost na nejbližší standardní velikost inzerce.

Zadavatel prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby.

Zadavatel odpovídá za obsahovou správnost inzerce a za to, že obsah inzerátu je v souladu s právními předpisy a nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že zadavatel použije v inzerci podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je zadavatel povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady, u nichž je vlastníkem autorských práv nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy a odměna za toto užití a řízení byla uhrazena. Obdobně platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů a snímků týkajících se třetí osoby nebo projevů osobní povahy.

Vydavatel zašle korektury zadavateli pouze na jeho výslovnou žádost uvedenou ve smlouvě. Zadavatel je odpovědný za správné provedení korektury a její včasné doručení vydavateli. Nedoručí-li zadavatel korekturu do termínu uzávěrky korektur, považuje se korektura za schválenou.

4. Specifikace poskytovaných služeb

Poskytnutím inzertních služeb se rozumí otištění inzerce požadované zadavatelem v periodiku vydávaném vydavatelem a specifikované ve smlouvě. Součástí specifikace je termín otištění.

Vydavatel nezaručuje zadavateli, na které stránce či na kterém místě stránky bude inzerce zadavatele umístěna, není-li dohodnuto jinak. Inzerce, která svým uspořádáním, obsahem a stylizací není jasně rozeznatelná od redakčních textů, musí být označena jako “K.P.”, “komerční prezentace” nebo “inzerce”.

Vydavatel zaručuje vytištění inzerce ve standardní kvalitě tisku v závislosti na kvalitě předaných podkladů. Reklamace kvality barevnosti tisku může zadavatel uplatnit pouze u inzerce, u které byl součástí podkladů barevný nátisk na odpovídajícím druhu papíru. Vydavatel má právo odmítnout uveřejnění inzerce zadavatele, vůči němuž má pohledávky na zaplacení ceny za již uveřejněnou inzerci, nebo nepokračovat v plnění až do zaplacení dlužné částky vč. penále z prodlení.

5. Odstoupení od smlouvy

Zadavatel i vydavatel mají právo odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Odstoupí-li zadavatel od smlouvy méně než 2 týdny před uzávěrkou příjmu inzerce, zavazuje se zaplatit vydavateli 50% sjednané ceny inzerce. Odstoupí-li zadavatel od smlouvy v den uzávěrky příjmu inzerce nebo později, zavazuje se zaplatit vydavateli 100% sjednané ceny inzerce.

6. Platební podmínky

Cena inzerce je stanovena dle aktuálního ceníku. Vydavatel si vyhrazuje právo ceník měnit bez předchozího oznámení. Aktuální ceník je zveřejněn na internetové adrese vydavatele a je k dispozici v tištěné formě na adrese vydavatele. Aktualizace ceníku a platnost nových cen bude oznámena zadavatelům, kteří mají v době aktualizace ceníku uzavřené platné smlouvy o inzerci.

Pro případ jakýchkoli pochybností o ceně inzerce je podstatný rozsah, obsah a umístění skutečně zveřejněné inzerce.

Zadavatel je povinen zaplatit cenu inzerce na základě daňového dokladu – faktury vystavené vydavatelem. Vydavatel vystaví fakturu do 14 dní od vydání příslušného periodika a zašle společně s dokladovým výtiskem zadavateli. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní, pokud není ujednáno jinak.

Vydavatel je oprávněn požadovat platbu předem, případně je oprávněn vystavit zálohovou fakturu.

Závazek zaplatit cenu inzerce je splněn dnem připsání částky odpovídající ceně inzerce na účet vydavatele.

Pro případ prodlení s platbou ceny inzerce se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % za každý den prodlení.

V případě, že měl zadavatel nárok na slevu z ceníkové ceny inzerátu a dostane se do prodlení s placením ceny inzerce, má vydavatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši slevy z ceny inzerce, s jejímž placením je zadavatel v prodlení.

Odstoupí-li zadavatel od smlouvy na základě které byla poskytnuta sleva za opakování nebo množstevní sleva, sjednává se smluvní pokuta ve výši poskytnuté slevy. Vydavatel je zároveň oprávněn požadovat po zadavateli úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zadavatelovým odstoupením od smlouvy.

7. Odpovědnost za vady

Zadavatel je povinen případné vady inzerce oznámit vydavateli písemnou formou.

V případě, že zadavatel neoznámí vydavateli vady ve lhůtě 14 dní ode dne distribuce příslušného vydání titulu, má se za to, že nesplnil povinnost stanovenou v § 384 Obchodního zákoníku a vydavatel není povinen nahradit škodu, která vznikla tím, že objednatel tuto povinnost nesplnil.

Inzerent má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelné, nesprávné nebo neúplné inzerce nárok na bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl význam a účel inzerátu vadou dotčen.

Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.

Je-li zveřejněním inzerce s vadou porušena smlouva nepodstatným způsobem, nemá zadavatel nárok z vad inzerce.

Vznikne-li zadavateli škoda v důsledku zavinění vydavatele, pak vydavatel na své náklady inzerentovi bezplatně poskytne inzertní služby až do výše skutečné škody, prokázané zadavatelem, zpravidla bude taková škoda nahrazena bezplatným otištěním opraveného původně sjednaného, či jiného náhradou dohodnutého inzerátu.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.

Aktuální znění VOP je zveřejněno na internetové adrese vydavatele a je k dispozici v tištěné formě na adrese vydavatele. Podpisem smlouvy o inzerci potvrzuje zadavatel, že mu je obsah aktuálních VOP znám a že s ním souhlasí.

VOP je vydavatel oprávněn měnit. Znění aktuálních VOP bude zasláno zadavatelům, kteří mají v době aktualizace VOP uzavřené platné smlouvy o inzerci. V případě, že zadavatel do 15 dnů od zaslání aktuálního znění VOP neprojeví zadavatel výslovný písemný nesouhlas se změnami ustanovení VOP, stává se s účiností ode dne zaslání nové znění závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek.

Technické podmínky inzerce

Barevnost a rozlišení

Používejte zásadně barvové prostory CMYK. Prostory jako je RBG, Lab nebo ICC Based nelze použít, musí být převedeny do správného barvového prostoru.

Dbejte na dostatečné rozlišení obrázků 300dpi.

Formáty datových souborů

Přípustné formáty souborů: *.TIF, *.PDF, *.EPS, *.PS

Formát datových souborů - PostScript level 2, 3 (.eps, .ps) kompozitní i separovaný. PDF verze 1.3 a vyšší kompozitní. Dodávejte stránky jednotlivě (každá strana do jednoho souboru).

Texty

Texty je nutné rozebrat do křivek. U formátů, které zasahují do vazby, doporučujeme odsadit text minimálně 15 mm od okraje.

Pojmenování souborů

Soubory pojmenovávejte bez české diakritiky a speciálních znaků (dovoleny jsou pouze podtržítka a pomlčky). Názvy souborů volte tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné a systematické s číslem strany. Při dodání nových nebo opravených souborů použijte shodné pojmenování jako soubor původní se zřetelným označením (např. nasereality_new.ps, nasereality _novy.pdf apod.).

Geometrie stránky

Spadávky (přetečení) je třeba nastavit podle schématu požadovaného inzertního prostoru. Velikost spadávky je 3 mm po všech stranách, není-li dáno jinak.

Úprava stran pro vazbu V2

U druhé a třetí strany obálky je třeba počítat se zmenšením těchto stran o 4 mm od hřbetu.

Způsob předání podkladů pro inzerci

e-mail, CD-R, DVD

Reality.cz - katalog nemovitostí

Reklama